Het laatste nieuws:

Koepelraadsvergadering SKW:

Datum: Woensdag 11 Maart 2020.
Plaats: Beek C kwartier kamer, Locatie voormalig restaurant "Amusant".
Aanvang: 9.30 uur.

Concept Agenda:
1. Opening.
2. Inleiding Schuldsanering en toegang tot Voedselbank door Harry Coolen.
3. Mededelingen.
4. Notulen vergadering 23 Oktober 2019.
5. Ingekomen en uitgaande stukken.
6. Gesprek met Wethouder Paul Sterk 6 Februari 2020.
7. Jaarverslag 2019.
8. Verslag kascontrole commissie.
9. Financieel verslag 2019.
10.Begroting 2020.
11. Senioren Kracht Werk Afdeling Martinus.
12. Nieuws vanuit de commissies.
13. Bestuursverkiezing. Aftredend Riek Princen-Kuepers, die niet herkiesbaar is & Jan Verbeek die herkiesbaar is. Voorstel bestuur om bestuurslid Jan Verbeek te herbenoemen voor de tijd van 3 jaar. De afdelingen kunnen kandidaten stellen tot voor de vergadering bij de secretaris.
14. Rondvraag.
15. Sluiting

 

 

 
 
  Eerstvolgende vergaderingen:
Data voor de bestuursvergaderingen in 2020, aanvang steeds om 13.15 uur.  
13 februari
9 april
11 juni
20 augustus
15 oktober
10 December  

Jaarvergadering Koepelraad. 
11 Maart 2020 Martinus Weert Centrum.
Aanvang: 9.30 uur.

Najaarsvergadering Koepelraad.
21 Oktober 2020 bij Stramproy.
Aanvang: 9.30 uur.

Studiemiddag:
11 November 2020 in De Zaal te Stramproy.

Overleg Wethouder:
6 Februari 2020.
Aanvang: 14.00 uur.

 

Rijbewijskeuring Senioren:
Attentie: er is een belangrijke wijziging. 
Zie info.

Voor info over koepelraadsleden en de diverse Ouderen verenigingen zie:INFO

AANDACHTSPUNTEN SENIOREN-
BELEID GEMEENTE WEERT 2016
Zie: DIENSTEN

 

kg.nl.