Diensten
 

AANDACHTSPUNTEN BELEIDSVISIE 2017
 

HOOFDDOELSTELLING:
Het tot stand doen komen van een integraal seniorenbeleid in de gemeente Weert. Dit gezamenlijk met de seniorenverenigingen, belangenbehartigers, de verschillende overheden, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, woningbouwcorporaties en overige belangengroeperingen.

Meer in het bijzonder:

1.   Aandacht voor armoede onder de senioren. De kosten mogen in beginsel geen belemmering zijn om aan sociale activiteiten deel te kunnen nemen.

2.   Het bevorderen van het behoud van de zelfstandigheid van senioren.

3.   Het in stand houden van goed en betaalbaar openbaar vervoer, zoals: buurtbussen, regiotaxi en het overig openbaar vervoer in de gemeente en regio.

4.   Uitbreiding van de mogelijkheden voor meer bewegen voor ouderen (MBvO), de organisatie van voorlichting over valpreventie en het stimuleren van zorgeloos in beweging.

5.   Invulling van gemeentelijke taken op grond van de WPG in de komende tijd kritisch volgen.

6.   Behoud en zo nodig uitbreiding van de gezondheidsvoorzieningen, maar in het bijzonder het behoud van goede ziekenhuiszorg in Weert en de zorg en de leefbaarheid in de wijken en kerkdorpen.

7.   Het verbeteren van de verkeersveiligheid vooral voor het langzame verkeer, zoals voetgangers, fietsers, rollator-, rolstoel- en scootermobielgebruikers.   

8.   Het promoten van het bouwen van levensloopbestendige woningen, zowel in de sociale sector en de vrije huursector en de projectbouw.

9.   De bouw van betaalbare grondgebonden woningen voor senioren en gehandicapten in de wijken en kerkdorpen.

10.  Aandacht voor de palliatieve zorg..

11.  De aandacht vestigen op de bouw voor kleinschalig wonen in de wijk Leuken voor senioren.

12.  Het bevorderen van een goed en betaalbaar accommodatiebeleid voor alle seniorenafdelingen.